<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>Cristache Gheorghiu - cronica la expozitia Timar</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <!-- &#259; ^ &#350; _ &#351; &#350; &#351; b &#354; c &#355; &#354; &#355; &#206; &#238; &#226; &#8222; &#8221; &8218; &#8217; - &#8211; &#230; &#203; &#235; &#214; &#246; P &#326; Q &#327; &#220; &#252; ----------------------------------------- &Atilde &atilde &Acirc &acirc &Icirc &icirc ----------------------------------------- Din OpenSource &#536; &#537; &#538; &#539; <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Data. Locatia </b> <h3> Evenimentul </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <a href="even09_1_foto/poza.jpg" target="new_AB"><img class="left w300 p15" src="even09_1_foto/poza.jpg" border=0 alt="Foto reporter" /></a> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <br /><br /> <i> <u> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> --> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Miercuri, 12 august 2009 Muzeul de art&#259;</b> <h3> Vernisaj Adrian Timar </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Un artist despre arti&#351;ti. Adrian Timar este profesor specialitate la Liceul de Art&#259; din Bra&#351;ov. &#206;n sala mic&#259; se afl&#259; c&#226;teva lucr&#259;ri de grafic&#259; mai vechi, menite s&#259; demonstreze c&#259; autorul st&#259;p&#226;ne&#351;te aceast&#259; meserie. &#206;n sala mare, expune caserole &#238;n&#351;irate pe pere&#355;i, &#238;n care &#238;n loc de m&#226;ncare g&#259;sim ni&#351;te m&#226;zg&#259;lituri &#8222;pictate&#8221; pe fundul acestora. Expozi&#355;ia sa - mai mult dec&#226;t ciudat&#259; cap&#259;t&#259; sens numai al&#259;turi de declara&#355;iile sale, f&#259;cute cu ocazia vernisajului. Afl&#259;m astfel c&#259; ea se vrea un protest, un semnal de alarm&#259; lansat &#238;mpotriva &#8222;imbecilit&#259;&#355;ii generale a unei societ&#259;&#355;i de consum . &#8222;Nu cred c&#259; oamenii vor fi foarte bucuro&#351;i s&#259; vad&#259; ce expun eu aici pe pere&#355;i. Este o b&#259;taie de joc la adresa artei, la adresa muzeului &#351;i la adresa societ&#259;&#355;ii &#351;i a fanfaronadei &#8222;bunului gust&#8221;. . . De aceea am m&#226;zg&#259;lit caserole. Am atras aten&#355;ia c&#259; arta, cultura, nu poate &#351;i nu trebuie s&#259; devin&#259; obiect de consum.&#8221; <br /><br /> Trecem peste etichetarea exagerat de dur&#259; a societ&#259;&#355;ii, ca &#351;i peste observa&#355;ia c&#259; expozantul nu va fi permanent &#238;n muzeu, s&#259;-&#351;i rosteasc&#259; ciclic mesajul, astfel c&#259; vizitatorul ocazional va privi doar exponatele, &#238;n fa&#355;a c&#259;rora va r&#259;m&#226;ne mai mult dec&#226;t nedumerit. Re&#355;inem &#238;ns&#259; din declara&#355;ia sa c&#259; expozi&#355;ia &#8222;este o b&#259;taie de joc la adresa artei, la adresa muzeului&#8221;. &#206;n&#355;elegem de aici c&#259; protestul are &#351;i un sens autocritic, at&#226;t din partea expozantului, ca autor &#351;i profesor deci formator al mentalit&#259;&#355;ii pe care o condamn&#259; -, c&#226;t &#351;i a Muzeului, care a stimulat organizarea acestei expozi&#355;ii. <br /><br /> Nu inten&#355;ionez s&#259;-l contrazic pe Adrian Timar. Dimpotriv&#259;, sunt - &#238;n principiu de partea sa, de&#351;i aceast&#259; form&#259; de manifestare, nu numai c&#259; intrig&#259;, dar ridic&#259; numeroase &#238;ntreb&#259;ri, &#238;n diferite domenii &#351;i la diferite paliere de &#238;n&#355;elegere &#351;i responsabilitate, fie ea &#351;i moral&#259;. Da, mesajul s&#259;u este puternic, este mesajul unui artist, exprimat &#238;ntr-un mod original, dar locul lui nu era &#238;ntr-un muzeu. <br /><br /> &#206;ntrebarea fireasc&#259; este: cum s-a ajuns aici? Una dintre explica&#355;ii este o mentalitate mo&#351;tenit&#259;. &#206;n regimul trecut, arti&#351;tii, ca &#351;i scriitorii, trebuiau &#238;nregimenta&#355;i, pentru a putea fi dirija&#355;i &#351;i controla&#355;i. Cum termenul &#8222;&#238;nregimenta&#355;i&#8221; nu era acceptabil, s-a folosit unul mai m&#259;gulitor: li s-a spus &#8222;profesioni&#351;ti&#8221;. Ideea a prins &#351;i func&#355;ioneaz&#259; &#351;i azi, de&#351;i statul nu mai are asemenea interese propagandistice. Ea &#238;i une&#351;te &#238;ns&#259; pe cei ce &#238;&#351;i g&#259;sesc sprijin &#238;n for&#355;a grupului, &#351;tiind bine c&#259; nu au puterea necesar&#259; s&#259; se exprime ca arti&#351;ti autentici. Asemenea coterii &#238;i unesc &#238;ntotdeauna pe cei slabi. <br /><br /> O atitudine opus&#259; o g&#259;sim la Felix Mendelssohn-Bartholdy (&#238;mi place s&#259; iau exemple din alte domenii), care a fost nu numai un ilustru compozitor, ci &#351;i un foarte bun organizator. Preocupat nu numai de el &#238;nsu&#351;i, s-a str&#259;duit s&#259; cultive muzica bun&#259; &#238;n societate, reu&#351;ind s&#259; organizeze numeroase manifest&#259;ri publice, ini&#355;iativ&#259; destul de inedit&#259; pe atunci. Conservatorul din Leipzig &#238;i poart&#259; numele, fiindc&#259; el l-a &#238;nfiin&#355;at. &#206;n acest scop, l-a atras de partea sa &#351;i pe Robert Schumann. Nu numai Schumann a fost printre prietenii s&#259;i. A fost &#351;i un sus&#355;in&#259;tor activ al muzicii lui Franz Schubert. Este, poate, o coinciden&#355;&#259; faptul c&#259;, &#238;n aceea&#351;i perioad&#259;, au tr&#259;it mai mul&#355;i muzicieni celebri, ca Schumann, Schubert, Liszt, Wagner &#351;i al&#355;ii. Dac&#259; identificarea valorilor este fireasc&#259; la orice adev&#259;rat profesionist, la Mendelssohn este remarcabil&#259; atitudinea pozitiv&#259; fa&#355;&#259; de ace&#351;tia &#351;i, mai ales, capacitatea sa de a se &#238;mprieteni cu ei. Rareori se &#238;nt&#226;mpl&#259; ast&#259;zi ca oamenii s&#259; se uneasc&#259; pentru &#238;nf&#259;ptuirea unor ac&#355;iuni benefice. Cei r&#259;i, da, se unesc cu u&#351;urin&#355;&#259;. Se mai unesc &#351;i impostorii, &#238;n vederea sus&#355;inerii reciproce. <br /><br /> F&#259;r&#259; nici o leg&#259;tur&#259; cu ace&#351;tia din urm&#259;, nu pot s&#259; trec cu vederea sectarismul a&#351;a-zi&#351;ilor profesioni&#351;ti de azi. Aici, discordan&#355;a dintre altruismul lui Mendelssohn &#351;i egocentrismul lor este uria&#351;. De&#351;i lucr&#259;rile unora dintre ei nu justific&#259; cu nimic profesiunea pe care &#351;i-au ales-o, sau poate tocmai de aceea, nu doresc s&#259; fie compara&#355;i cu arti&#351;ti ne&#238;nregimenta&#355;i, chiar dac&#259; unii dintre ace&#351;tia sunt mai buni. Ar putea s&#259; se fac&#259; de r&#226;s. <br /><br /> Ajungem &#238;n situa&#355;ia s&#259; constat&#259;m c&#259; nu este deloc &#238;nt&#226;mpl&#259;tor faptul c&#259; cei mai aprecia&#355;i arti&#351;ti nu au fost &#351;coli&#355;i &#238;n institu&#355;ii specializate. For&#355;a lor de crea&#355;ie ar fi fost fr&#226;nat&#259; &#238;ntr-o astfel de institu&#355;ie de &#238;nv&#259;&#355;&#259;m&#226;nt. Pe de alt&#259; parte, faptul c&#259; ace&#351;tia nu au frecventat institu&#355;ii de &#238;nv&#259;&#355;&#259;m&#226;nt specializate, nu &#238;nseamn&#259; ca ei nu sunt &#351;coli&#355;i. Termenul corect este autodidac&#355;i. Ei s-au &#351;colit pe alte c&#259;i &#351;i &#351;i-au &#238;nsu&#351;it acele no&#355;iuni de care au avut nevoie. De altfel, am constatat nu odat&#259; c&#259;, &#238;n casele arti&#351;tilor autodidac&#355;i, exist&#259; mai multe albume &#351;i c&#259;r&#355;i de art&#259; dec&#226;t &#238;n casele unor profesori de desen. <br /><br /> O &#351;coal&#259; de profesori de desen, mai ales &#238;n condi&#355;iile economiei noastre de pia&#355;&#259;, nu este neap&#259;rat o garan&#355;ie a autenticit&#259;&#355;ii talentului tuturor cursan&#355;ilor, uneori nici m&#259;car al profesorilor, ce (de)formeaz&#259; absolven&#355;i pe m&#259;sura capacit&#259;&#355;ii lor. Chiar &#351;i acolo unde talentul profesorilor exist&#259; cu adev&#259;rat, acesta nu este contagios. Harul nu se ia! Poate c&#259; nu tocmai &#238;nt&#226;mpl&#259;tor mul&#355;i dintre asemenea absolven&#355;i r&#259;m&#226;n la grafic&#259;, fiindc&#259; &#238;ntre timp - au aflat care le sunt limitele. Unii nici nu realizeaz&#259; c&#259; desenul devine art&#259; numai atunci c&#226;nd dob&#226;nde&#351;te valen&#355;e estetice. Pe de alt&#259; parte, este adev&#259;rat c&#259;, &#238;n activitatea lor de profesori de desen, nici nu li se cere s&#259; fac&#259; mai mult. C&#226;nd &#238;ns&#259; asemenea &#8222;profesioni&#351;ti&#8221; ajung s&#259; influen&#355;eze destinele unor copii, sau se pronun&#355;e &#238;n probleme de interes general, atunci pot deveni un pericol public. <br /><br /> &#350;i ca s&#259; dau iar&#259;&#351;i un exemplu din alt domeniu, &#238;n sport, distinc&#355;ia dintre sportivul de performan&#355;&#259; &#351;i profesorul de educa&#355;ie fizic&#259; este f&#259;r&#259; comentarii. Aici &#238;ns&#259;, performan&#355;a este m&#259;surabil&#259;. &#350;i atunci, ne aducem aminte de observa&#355;ia lui Vilfredo Pareto: &#8222;Numai importan&#355;a unui lucru nem&#259;surabil poate fi exagerat&#259; f&#259;r&#259; dificultate&#8221;. </b></p> <p class="font size_medium align_right color_black"><b> Cristache Gheorghiu </b></p> </body> </html>