Readers Report

Where is My Way?

by Cristache Gheorghiu

Data: 10 octombrie 2008
(Where is My Way este versiunea engleză a volumului “Tradiţie sau liberul arbitru?”)
Aceasta traducere aparţine autorului, după originalul prezentat în continuare.

WHERE IS MY WAY? este o prezentare, cu adresabilitate largă, a multor consideraţii actuale majore, de ordin material şi spiritual. Din punctul meu de vedere, principala calitate a cărţii este accesibilitatea ei. Ea exprimă concepte intelectuale avansate, uneori complexe, într–un stil literar plăcut şi foarte comunicativ. Stilul este important; el este calm, nu incisiv, este persuasiv.

Cristache a creat o carte care, prin întâmplări şi amintiri personale, examinează generalitatea. Ea este scrisă parţial autobiografic, parţial ca un comentariu al timpurilor noastre şi parţial prin speculaţii filosofice.

Dacă tezele scriitorului ar putea fi rezumate într–o propoziţiune, poate că aceasta ar putea fi faimoasa remarcă a lui John Donne; „ … deoarece noi suntem uniţi, unul cu celălalt, ca părţile unui continent; deci, când tu auzi clopotul funebru, el nu este al celui pentru care bate clopotul; el sună pentru tine”. Este vorba despre unitatea umanităţii. Autorul nu ia o atitudine polemică. Cristache este un umanist care examinează în particular universalitatea mesajului, şi dă cititorului o cale clară către gândirea pozitivă. Această carte ne smulge idei în acelaşi timp simple şi vaste; construcţii pe care le facem, cu sau fără ajutor, potrivit credinţei noastre, pentru a explica inexplicabilul. Există în ea câteva captivante introspecţii.

Una dintre calităţile acestei cărţi este aceea că ea poate provoca cititorul întâmplător să gândească mai puţin întâmplător. Este extrem de uşor de citit, fără să fie deloc simplistă, iar limbajul este melodic şi direct. Autorul dă cititorului o mulţime de puncte de plecare. Această carte poate părea simplă; dar o problemă dificilă morală sau intelectuală nu este făcută mai uşoară îmbrăcată în limbaj de specialitate.

Cristache este un scriitor care comunică cu cititorul într–un limbaj al adevărului şi spiritualităţii interne, cu farmecul frazeologiei de fiecare zi, cu eleganţă şi discernământ, evitând clişeele.

Aceasta este o carte interesantă şi, mai presus de toate, una stimulând gândirea, drept pentru care noi suntem fericiţi să oferim propunerea de publicare. Ea prezintă o distilare poetic–intelectuală, cu multă gândire şi înţelepciune, într–un cadru care este contemporan şi, de asemenea, etern. Există multe în acest volum ce vor rămâne în mintea cititorului.

Cartea are de–a face cu gândirea, spiritualitatea şi o căutare a identităţii; sufletul şi înţelepciunea sunt mult citite atât în Statele Unite cât şi în UK şi, dacă acest proiect continuă, noi avem în vedere publicarea simultană în Britain şi USA.

Editor–In–Chief

Readers Report

Author: Cristache Gheorghiu
Title: WHERE IS MY WAY?
Date: 10 October 2008

WHERE IS MY WAY? is a presentation, very generally addressed, of many of the major practical and spiritual considerations of today. Let me at once say that to this reader at least, a principal quality of the book is its accessibility. It expresses advanced, sometimes complex and intellectual concepts in a pleasing and very communicative literary style. The style is important; it is calm, it is not argumentative, it is persuasive.

Christache has created a book that, through personal circumstances and memories, examines generality. This is writing that is part autobiography, part commentary on our times, and part philosophical speculation.

If the writer's thesis could be summed up in one sentence, perhaps it would be the famous remark of John Donne; " for we are joined, one to another, as the parts of a continent; therefore, when you hear the passing bell, send not to know for whom the bell tolls; it tolls for thee". It is about the unity of humanity.

The author does not take up a polemical stance. Christache is a humanist who examines in particular the universality of message, and gives the reader a clear way to positive thought. This book takes us through simple, but large, ideas; the constructs that we have made, with or without help, according to belief, to explain the inexplicable. There are some compelling insights.

One of the qualities of this book is that it may start the casual reader to think less casually. It is extremely easy to read without being in the least simplistic and the language is melodic and direct.

The author gives the reader a lot of jumping-off points. This book may appear simple, but a difficult moral or intellectual problem is made no easier by being dressed up in jargon.

Christache is a writer who communicates with the reader in the language of truth and inner spirituality and the phraseology of every day graced, with elegance and perception, and avoids cliché.

This is an interesting and above all thought provoking book, and one for which we are happy to offer a publication proposal. It presents a poetically intellectual distillation of much thought and wisdom, in a frame that is contemporary but also timeless. There is much in this volume that will remain with the reader.

Books dealing with thought, spirituality and a search for identity, soul and meaning are much read both in the United States and the UK, and if this project proceeds, we would envisage a simultaneous publication in Britain and the USA.

Editor-In-Chief