<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>Cristache Gheorghiu Herzen, scriitorul</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <!-- &#259; ^ &#350; _ &#351; &#350; &#351; b &#354; c &#355; &#354; &#355; &#206; &#238; &#226; &#8222; &#8221; &8218; &#8217; - &#8211; &#230; &#203; &#235; &#214; &#246; P &#326; Q &#327; &#220; &#252; ----------------------------------------- &Atilde &atilde &Acirc &acirc &Icirc &icirc ----------------------------------------- Din OpenSource &#536; &#537; &#538; &#539; <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Data. Locatia </b> <h3> Evenimentul </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <a href="even09_1_foto/poza.jpg" target="new_AB"><img class="left w300 p15" src="even09_1_foto/poza.jpg" border=0 alt="Foto reporter" /></a> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <br /><br /> <i> <u> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> --> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h3> Herzen scriitorul</h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Prin anii &#8217;70, libr&#259;riile luaser&#259; obiceiul s&#259; fac&#259; pachete de c&#259;r&#355;i cu nivele de vandabilitate extrem-opuse. Din acest motiv, singura posibilitate &#238;n afara clasicei &#8222;pile&#8221; de a-&#355;i procura o carte mult solicitat&#259; era s&#259; cumperi &#238;ntregul pachet &#351;i s&#259; arunci ceea ce nu te interesa. A&#351;a m-am ales eu, printre altele, cu volumul 4 din &#8222;Amintiri &#351;i cuget&#259;ri&#8221; de Herzen. &#206;nt&#226;mplarea a f&#259;cut s&#259; n-o arunc imediat, ci s-o folosesc ca sprijin pentru un raft din bibliotec&#259;, care se &#238;ncovoia prea tare sub greutatea c&#259;r&#355;ilor de deasupra. (Avea copertele tari.) Despre Herzen credeam c&#259; a fost un evreu rus, tr&#259;itor prin secolul 19, emigrat &#238;n Occident &#351;i ale c&#259;rui scrieri au folosit ca material ideologic revolu&#355;ionarilor de la &#238;nceputul secolului 20. Mai t&#226;rziu, mi-am mai nuan&#355;at opiniile &#238;n ceea ce-l prive&#351;te, dar nu prea mult. <br /><br /> Zilele trecute, mi-am zis c&#259;, dac&#259; n-am aruncat cartea, e semn c&#259; trebuie s&#259;-i acord ceva aten&#355;ie, &#351;i am &#238;nceput s&#259; citesc. De data aceasta, opiniile mele s-au schimbat radical. <br /><br /> &#206;n primul r&#226;nd Herzen nu a fost evreu, ci fiul nelegitim al unui mo&#351;ier rus, Ivan Yakovlev, cu o t&#226;n&#259;r&#259; nem&#355;oaic&#259;, Henriette Wilhelmina Luisa Haag. Aleksandr, acesta este prenumele s&#259;u, a primit pseudonimul Herzen (herz = inim&#259;) de la mama sa. A urmat Universitatea din Moscova, i-a cunoscut pe Belinski, Zhukovski &#351;i al&#355;i oameni de litere, &#351;i a ocupat posturi &#238;nalte, inclusiv &#238;n Ministerul de Interne. Tat&#259;l s&#259;u i-a l&#259;sat mo&#351;tenire o avere imens&#259;. Cu toate acestea, &#238;n 1847 emigreaz&#259; &#238;n Occident &#351;i devine prin scrierile sale - &#8222;p&#259;rintele socialismului rus&#8221;. De ce? Aceasta este, cred, o problem&#259; de psihologie, a&#351;a c&#259; o las pe seama altora. De acolo, dup&#259; e&#351;ecul revolu&#355;iilor de la 1848, a sus&#355;inut financiar mai mul&#355;i revolu&#355;ionari &#351;i a militat pentru ceea ce, ulterior, ru&#351;ii au numit &#8222;narodnicism&#8221;. Obiectivul s&#259;u a fost deci distrugerea clasei din care a f&#259;cut parte tat&#259;l s&#259;u. Educa&#355;ia ce a primit-o &#351;i lansarea sa &#238;n societatea timpului, datorat&#259; acestuia, nu au contat. <br /><br /> Ca scriitor, este &#238;ns&#259; remarcabil. Cartea pe care am citit-o este excelent scris&#259;. Pe l&#226;ng&#259; valoarea literar&#259;, ea se constituie &#351;i &#238;ntr-un document de istorie, pentru c&#259; afl&#259;m de aici mai mult dec&#226;t informa&#355;iile din manuale, cu interpret&#259;rile politice la mod&#259;. Herzen relateaz&#259; &#238;nt&#226;lnirile lui cu diferite personalit&#259;&#355;i &#351;i mai ales descrie concep&#355;iile principalilor participan&#355;i la revolu&#355;iile din 1848. <br /><br /> Citite ast&#259;zi, unele dintre ele sunt de-a dreptul amuzante. De la anarhism la revolu&#355;ia brutal&#259;, afl&#259;m printre altele o variant&#259; conform c&#259;reia revolu&#355;ia ar fi trebuit &#238;nf&#259;ptuit&#259; de c&#259;tre &#355;arul Rusiei. De aici se vede c&#259; obiectivul urm&#259;rit nu era &#238;ndep&#259;rtarea, din simpl&#259; r&#259;utate, a celor de la conducerea statului &#351;i &#238;nlocuirea lor cu al&#355;ii, f&#259;r&#259; nici o experien&#355;&#259; &#238;n acest domeniu, dar care s-au dovedit incapabili s&#259; fac&#259; orice altceva. Ace&#351;ti oameni doreau s&#259; aduc&#259; doar o corec&#355;ie a societ&#259;&#355;i, o &#238;ndep&#259;rtare a ceea ce era gre&#351;it, &#351;i nu o revolu&#355;ie de dragul r&#259;zbun&#259;rii. <br /><br /> Evident, Herzen are &#351;i el opinia lui, nu mai pu&#355;in absurd&#259; dec&#226;t a altora, dar de ea se poate face abstrac&#355;ie la lectur&#259;. Este una, printre altele, chiar dac&#259; sus&#355;inut&#259; cum mai mult&#259; convingere. &#206;n fond, de la un autor afl&#259;m o opinie &#351;i nu suntem obliga&#355;i s&#259; ne-o &#238;nsu&#351;im. Ea ne ofer&#259; prilejul de a reflecta &#351;i nuan&#355;a propriile noastre opinii, iar din cartea lui afl&#259;m cum g&#226;ndeau revolu&#355;ionarii de la 1848, ceea ce este mai important dec&#226;t ce afl&#259;m din majoritatea manualelor de istorie, fiindc&#259; orice eveniment istoric are o cauz&#259;, iar cauza o afl&#259;m &#238;n ceea ce au g&#226;ndit oamenii la acea vreme. </b></p> </body> </html>