<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>Dragos Cojocaru, Ziua cu mai multe nopti- cronica de Cristache Gheorghiu</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <!-- &#230; &#203; &#235; &#214; &#246; P &#326; Q &#327; &#220; &#252; -----------------------------------------  &Atilde &#259; &atilde &Acirc &#226; &acirc &#206; &Icirc &#238; &icirc ----------------------------------------- Din OpenSource &#350; &#536; &#351; &#537; &#354; &#538; &#355; &#539; <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Data. Locatia </b> <h3> Evenimentul </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <a href="even09_1_foto/poza.jpg" target="new_AB"><img class="left w300 p15" src="even09_1_foto/poza.jpg" border=0 alt="Foto reporter" /></a> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <br /><br /> <i> <u> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> --> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h2> Drago&#351; Cojocaru, Ziua cu mai multe nop&#355;i </h2> <h4>Editura Pastel, Bra&#351;ov 2010</h4> <br /> <h2>Cronic&#259; de Cristache Gheorghiu</h2> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> A fost fotbalist profesionist, jurist, &#351;eful cabinetului ministrului Afacerilor Externe sub Corneliu M&#259;nescu, antrenor de fotbal, avocat, dar  mai presus de orice  un om cu suflet mare. Tr&#259;itor peste dou&#259; veacuri &#351;i trei regimuri politice, a avut sui&#351;uri &#351;i cobor&#226;&#351;uri, a f&#259;cut uneori &#351;i ce nu ar fi vrut s&#259; fac&#259;, peste toate &#238;ns&#259; a trecut cu optimismul omului animat de bune inten&#355;ii, convins c&#259; exist&#259; acolo sus un Dumnezeu, care va avea grij&#259; de toate &#351;i de to&#355;i. De el se pare c&#259; a avut grij&#259;. S&#259; fii prieten, coleg de banc&#259;, aproape frate cu o stea a poeziei rom&#226;ne&#351;ti nu &#238;i este dat oricui. Iar Nicolae Labi&#351;, c&#259;ci despre el este vorba, nu este o stea oarecare. <br /><br /> Se nume&#351;te Drago&#351; Cojocaru &#351;i acum, la v&#226;rsta senectu&#355;ii, &#351;i-a dep&#259;nat amintirile &#238;ntr-u volum intitulat &#8222;Ziua cu mai multe nop&#355;i&#8221;. Explica&#355;ia titlului este faptul c&#259; multe nop&#355;i &#351;i le-a transformat &#238;n zile de lucru, pentru a se preg&#259;ti cum se cuvine pentru ceea ce avea de f&#259;cut c&#226;nd ceilal&#355;i se vor trezi. Da, a muncit serios toat&#259; via&#355;a &#351;i aceasta i-a fost, de fapt, cheia succeselor sale. Desigur, munca a devenit un laitmotiv mai mult dec&#226;t uzat. Particular pentru Drago&#351; Cojocaru este faptul c&#259; el a &#351;i f&#259;cu-o, nu pentru c&#259; l-ar fi obligat cineva, ce pentru c&#259; a&#351;a este el. C&#226;nd se apuc&#259; de ceva, o face cu toat&#259; fiin&#355;a &#351;i chiar cu entuziasm. A reu&#351;it primul &#238;n mai toate &#351;colile pe care le-a urmat. Doar &#238;n rela&#355;ia cu Nicolae Labi&#351; nu a trebuit s&#259; munceasc&#259;. Asta a fost pur&#259; &#238;nt&#226;mplare, dar . . . ce &#238;nt&#226;mplare!!. Timp de trei ani, viitorul poet a stat &#238;n gazd&#259; la p&#259;rin&#355;ii s&#259;i, iar ei, copiii, au fost colegi de banc&#259; la &#351;coal&#259;, prieteni la joac&#259;, la &#238;nv&#259;&#355;at &#351;i, evident, . . . la pozne. Unii ar fi f&#259;cut carier&#259; literar&#259; din relatarea unor &#238;nt&#226;mpl&#259;ri banale din via&#355;a unor celebrit&#259;&#355;i. Pentru autorul nostru &#238;ns&#259;, acestea sunt doar fapte de via&#355;&#259;. <br /><br /> A vizitat lumea de pe toate continentele, a cunoscut oameni de cele mai diverse categorii, are o experien&#355;&#259; de via&#355;&#259; at&#226;t de vast&#259; c&#259; ar avea nevoie de &#238;nc&#259; dou&#259; vie&#355;i pentru ca s&#259; povesteasc&#259; tot ce a v&#259;zut &#351;i sim&#355;it. A reu&#351;it &#238;n tot ce a f&#259;cut fiindc&#259; l-a ajutat dinamismul ce-l caracterizeaz&#259; &#351;i sufletul deschis, cu care i-a cucerit pe to&#355;i  sau aproape to&#355;i  cei pe care i-a cunoscut. <br /><br /> Cartea este scris&#259; cu sensibilitate &#351;i cu modestie, de pe pozi&#355;ia povestitorului. Pentru prima parte, cea a copil&#259;riei, se simte chiar &#351;i influen&#355;a lui Ion Creang&#259;, de care &#238;l leag&#259; o apropiere nu numai sentimental&#259;, ci &#351;i geografic&#259;, dat fiind apropierea locului na&#351;terii &#351;i al copil&#259;riei. Mai departe, &#238;ns&#259;, evolu&#355;ia lor fiind diferit&#259;, stilurile nu mai pot fi asem&#259;n&#259;toare. Evenimentele la care a fost martor sau pe care le-a tr&#259;it sunt cople&#351;itoare. Dar nu numai faptele conteaz&#259;; opiniile pot fi chiar mai importante. Depinde cui &#238;i apar&#355;in. Drago&#351; Cojocaru, are cu siguran&#355;&#259; opinii demne de aflat. A cunoscut mult&#259; lume, a trecut prin multe, &#351;i nu oricum, ci cu un intelect ce s-a dovedit superior multora dintre noi. Fotbalist sau &#351;ef de cabinet ministerial, &#351;i nu oriunde, ci la Afaceri Externe, Drago&#351; Cojocaru r&#259;m&#226;ne un sentimental, iar cartea sa dovede&#351;te din plin aceast&#259; tr&#259;s&#259;tur&#259; a caracterului s&#259;u. <br /><br /> A avut de-a lungul vie&#355;ii multe &#238;ntreb&#259;ri dificile, c&#259;rora trebuia s&#259; le dea r&#259;spuns, con&#351;tient fiind c&#259; r&#259;spunsul putea avea consecin&#355;e grave. De aceea, pentru el, orice &#8222;de ce?&#8221; se scria cu litere mari: &#8222;D.C.&#8221;  adic&#259; Drago&#351; Cojocaru. La fel &#351;i semn&#259;tura ce a pus-o pe aceast&#259; carte. <br /><br /> Bra&#351;ov, 10 septembrie 2010 </b></p> </body> </html>