<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>ASTRA redivivus - Note de Cristache Gheorghiu</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <!-- &#259; ^ &#350; _ &#351; &#350; &#351; b &#354; c &#355; &#354; &#355; &#206; &#238; &#226; &#8222; &#8221; &8218; &#8217; - &#8211; &#230; &#203; &#235; &#214; &#246; P &#326; Q &#327; &#220; &#252; ----------------------------------------- &Atilde &atilde &Acirc &acirc &Icirc &icirc ----------------------------------------- Din OpenSource &#536; &#537; &#538; &#539; <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Data. Locatia </b> <h3> Evenimentul </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <a href="even09_1_foto/poza.jpg" target="new_AB"><img class="left w300 p15" src="even09_1_foto/poza.jpg" border=0 alt="Foto reporter" /></a> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <br /><br /> <i> <u> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> --> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h3> ASTRA redivivus </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Este dificil de oscilat &#238;ntre aprecieri favorabile si nefavorabile, dar la asta ne oblig&#259; acest prim num&#259;r din cea mai recent&#259; serie (a c&#226;ta?) a revistei ASTRA, editat&#259; de data aceasta de c&#259;tre Biblioteca Jude&#355;ean&#259; &#8222;George Bari&#355;iu&#8221; din Bra&#351;ov. <br /><br /> Se pare c&#259; ASTRA este un nume ce place rom&#226;nilor &#351;i nu numai: <i>ASTRA asigur&#259;ri, Fotbal Club ASTRA Ploie&#351;ti</i> etc., dar &#351;i <i>Opel Astra; ASTRA - Australian Subscription Television and Radio Association; Astra missile India; Socit Astra- French manufacturer of balloons, airships, and aeroplanes</i> &#351;i foarte multe altele. G&#259;sim chiar &#351;i &#238;n trecut acest termen. &#206;n mitologia sanscrit&#259; el desemna o arm&#259; teribil&#259;, de&#355;inut&#259; de o puternic&#259; zeitate, iar &#238;n cea greac&#259; - limb&#259; &#238;n care &#238;nseamn&#259; stea &#351;i de unde avem &#351;i rom&#226;nescul &#8222;astru&#8221; &#238;l avem pe Astraios, din a doua genera&#355;ie de Titani, descendent din Crius &#351;i Eurybia, &#351;i care, &#238;mpreun&#259; cu Eos, zei&#355;a zorilor, au dat na&#351;tere multor progenituri (Boreas, Notus, Eurus, Zephyrus &#351;i al&#355;ii), precum &#351;i cinci planete: Saturn, Jupiter, Marte, Venus &#351;i Mercur. <br /><br /> Dac&#259; celor din str&#259;in&#259;tate nu le putem repro&#351;a c&#259; nu au auzit de <i>&#8222;Asocia&#355;iunea Transilvan&#259; pentru Literatura Rom&#226;n&#259; &#351;i Cultura Poporului Rom&#226;n&#8221;</i>, pe rom&#226;ni doar ignoran&#355;a &#238;i salveaz&#259;. <br /><br /> Exist&#259; &#238;ns&#259; o categorie special&#259;, &#351;i anume a celor ce nu numai c&#259; au &#351;tiut dar au avut arogan&#355;a s&#259; se revendice &#238;n continuatori ai prestigioasei institu&#355;ii. Interesant&#259; este apari&#355;ia primei serii a revistei ASTRA la Bra&#351;ov, ora&#351; ce a purtat &#351;i numele &#8222;Stalin&#8221;, de&#351;i asocia&#355;ia amintit&#259; a luat fiin&#355;&#259; la Sibiu. O glum&#259; spune c&#259; prima inten&#355;ie a fost ca ora&#351;ul Sibiu s&#259; primeasc&#259; sinistrul nume, dar salamul de Sibiu era o marc&#259; binecunoscut&#259;, iar schimbarea ei &#238;n &#8222;salam de Stalin&#8221; ar fi ridicat probleme insurmontabile. Poate c&#259; aceast&#259; re&#355;inere a f&#259;cut ca &#351;i revista ASTRA s&#259; apar&#259; la Bra&#351;ov &#351;i nu la Sibiu. Au f&#259;cut-o comuni&#351;tii, din motive lesne de &#238;n&#355;eles, dar &#351;i unele partide politice de dup&#259; 1989. Au disp&#259;rut toate din momentul &#238;n care nu au mai fost subven&#355;ionate. <br /><br /> Acum, poate c&#259; ideea edit&#259;rii unei revistei de c&#259;tre o institu&#355;ie Biblioteca Jude&#355;ean&#259; - s&#259; fie de bun augur. Cel pu&#355;in teoretic, ea institu&#355;ia nu se afl&#259; sub comandamente politice &#351;i, &#238;n consecin&#355;&#259;, poate c&#259; nu va disp&#259;rea la fel de u&#351;or. M&#259; contrazice &#238;ns&#259; prezen&#355;a numelui C&#259;ncescu la pagina a doua &#351;i pe &#238;ntreaga pagin&#259; a cincia. Am citit de mai multe ori, s&#259; m&#259; asigur c&#259; v&#259;d bine &#351;i nu este Ceau&#351;escu. Nu este, dar sentimentul r&#259;m&#226;ne. Am luat o l&#259;m&#226;ie, fiindc&#259; tenta&#355;ia de a citi mai departe era prea mare &#351;i trebuia s&#259; dep&#259;&#351;esc momentul. De altfel, &#238;nv&#259;&#355;asem &#238;nc&#259; din tinere&#355;e tehnica cititului printre r&#226;nduri, desprins&#259; din gluma la mod&#259; atunci: </b></p> <p class="font size_medium align_center color_black"><b> 1 + 1 + ajutorul sovietic = 2 </b></p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Este clar c&#259;, pentru p&#259;strarea egalit&#259;&#355;ii, &#8222;ajutorul sovietic&#8221; trebuia s&#259; fie egal cu zero; mesajul era &#238;ns&#259; mai subtil: dac&#259; elimini balastul, po&#355;i g&#259;si o informa&#355;ie util&#259;. A&#351;a dar, am mers mai departe. <br /><br /> F&#259;r&#259; doar &#351;i poate, revista este frumoas&#259;. Din punct de vedere tipografic poate concura cu un album de fotografie sau pictur&#259;, de care orice artist ar fi m&#226;ndru. &#206;n privin&#355;a con&#355;inutului este, de fapt, un magazin istoric (actualul director al Bibliotecii Jude&#355;ene, Daniel Nazare, este istoric). &#206;mi place, chiar foarte mult. M&#259; &#238;ntreb doar: dac&#259; urm&#259;torul director va fi botanist, vom g&#259;si &#238;n revist&#259; informa&#355;ii despre cultura porumbului? Apropo de cultur&#259;, revista are un supliment dedicat literaturii, artelor &#351;i altor idei frumoas&#259; &#351;i ea -, semn c&#259; &#355;elul &#238;nainta&#351;ilor de acum aproape 150 de ani, de r&#259;sp&#226;ndire a literaturii &#351;i culturii printre rom&#226;nii transilv&#259;neni, nu a fost complet uitat. <br /><br /> Se na&#351;te totu&#351;i o &#238;ntrebare: cum se poate r&#259;sp&#226;ndi cultura cu o revist&#259; inaccesibil&#259; poporului, dat fiind costul ei prohibitiv? Da, e frumoas&#259;, dar frumuse&#355;ea cost&#259; &#351;i, atunci, ne &#238;ntreb&#259;m: cui folose&#351;te? Nu cumva exist&#259; riscul s&#259; dispar&#259; &#351;i ea &#238;nainte de a fi cunoscut&#259;? <br /><br /> Am &#238;ns&#259; &#351;i c&#226;teva remarci pozitive, pe care nu le pot eluda. Dac&#259; seriile precedente au c&#259;zut de provincialism, nu pentru c&#259; au fost editate &#238;n provincie, ci pentru c&#259; au avut arogan&#355;a s&#259;-&#351;i doreasc&#259; s&#259; semene cu cele din capital&#259; - de&#351;i era evident pentru oricine c&#259; for&#355;ele sunt dispropor&#355;ionate - de data aceasta, se pare c&#259; revista are &#351;ansa de a fi una autentic&#259;, obiectivul oric&#259;rei publica&#355;ii fiind eviden&#355;ierea valorilor &#351;i evenimentelor zonei pe care o reprezint&#259; (&#355;ar&#259;, jude&#355;, &#351;coal&#259; etc.) &#351;i nu considera&#355;ii naive asupra unor chestiuni deja comentate &#238;n publica&#355;ii la nivele mai &#238;nalte. &#206;n cazul acestui prim num&#259;r al revistei, suplimentul de &#8222;literatur&#259;, arte &#351;i idei&#8221; respect&#259; pe deplin acest principiu. &#206;ntr-o bun&#259; m&#259;sur&#259; o face &#351;i volumul principal, de&#351;i unele articole &#8222;Itinerarele culturale ale Consiliului Europei&#8221; sau chiar cel al lui Neagu Djuvara, autor destul de cunoscut ar fi putut s&#259; lipseasc&#259; f&#259;r&#259; prea mare pagub&#259;. <br /><br /> Se mai remarc&#259; &#351;i faptul c&#259; autorii articolelor nu mai sunt cei cu care ne-am obi&#351;nuit de prea multe decenii &#351;i care nu au avut nimic de spus &#238;n trecut &#351;i cu at&#226;t mai pu&#355;in azi. Dac&#259; Academia Rom&#226;n&#259; &#351;i-a schimbat componen&#355;a at&#226;t la instalarea regimului comunist, c&#226;t &#351;i la r&#259;sturnarea lui, majoritatea uniunilor de breasl&#259; nu a f&#259;cut-o. Ele s-au transformat &#238;n grupuri de interese, dar nu &#238;n scopul dezvolt&#259;rii profesionale, ci dimpotriv&#259; - &#238;n sensul sus&#355;inerii intereselor proprii, manifestate aici prin ridicarea la rang de criterii de evaluare a ceea ce &#351;tiu ei s&#259; fac&#259;. Deschiderea c&#259;tre lume &#351;i preocuparea de a recepta ceea ce este cu adev&#259;rat valoros este, poate, cel mai mare atu al ASTREI de azi. <br /><br /> Oricum, ne bucur&#259;m c&#259; Bra&#351;ovul se ambi&#355;ioneaz&#259; s&#259; aib&#259; o revist&#259; de cultur&#259;, gest pentru care trebuie s&#259;-i felicitam pe realizatori &#351;i s&#259; le mul&#355;umim. <br /><br /> Cristache Gheorghiu<br /> Brasov, 23 decembrie 2010 </b></p> </body> </html>